Pomoc: Parametry, cechy, wykazy

Szybkości graniczne

Największa dozwolona szybkość obrotowa dla danego łożyska nazywa się dopuszczalną szybkością obrotową lub graniczną szybkością obrotową ngr.

Granicznej szybkości obrotowej nie da się wyznaczyć ściśle na drodze rachunkowej, gdyż zależy ona od bardzo wielu czynników, takich jak:

 • typ i konstrukcja wewnętrzna łożyska,
 • wielkość łożyska,
 • konstrukcja i materiał koszyka,
 • dokładność wykonania łożyska,
 • obciążenie zewnętrzne łożyska,
 • sposób smarowania i chłodzenia.

Podane w tabelach wartości granicznej szybkości obrotowej ngr zostały opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń producentów i użytkowników łożysk.

Wartości tych nie powinno się w zasadzie przekraczać, może to bowiem doprowadzić do rozerwania koszyka, bądź też do wzrostu temperatury, pogorszenia warunków smarowania i odprowadzenia ciepła, a w efekcie do zniszczenia łożyska.

W następujących przypadkach należy się liczyć z koniecznością obniżenia dopuszczalnej granicy szybkości obrotowej do wartości no przy smarowaniu smarem stałym:

 1. gdy łożyska są silnie obciążone, tzn. gdy C/P<15 lub gdy obciążenia są zmienne i występują uderzenia, należy wówczas przyjmować no=0,8ngr;
 2. gdy łożysko poprzeczne jest obciążone siłą skośnie działającą do osi łożyska, a jego składowa poprzeczna Pp i wzdłużna Pw wyznaczają kąt Β >10°, gdzie tgΒ=Pw/Pp graniczną szybkość obrotową należy zmniejszyć proporcjonalnie do kąta Β przyjmując, że dla Β=90°, tzn. gdy Pp=0 i działa tylko obciążenie Pw, obniżona graniczna szybkość obrotowa wynosi:

no=k*ngr

gdzie:

 • k=0,8 - dla łożysk kulkowych zwykłych
 • k=0,6 - dla łożysk baryłkowych
 • k=0,45 - dla łożysk stożkowych
 • k=0,35 - dla łożysk kulkowych wahliwych.

W przypadku, gdy łożyska mają pracować przy szybkości obrotowej bliskiej granicznej, należy zwracać szczególną uwagę na warunki i odprowadzanie ciepła w węźle łożyskowym oraz na właściwy dobór środka smarnego.

W niektórych przypadkach jest dopuszczalne przekraczanie granicznej szybkości obrotowej. Wymaga to jednak spełnienia pewnych niezbędnych warunków związanych zarówno z konstrukcją łożysk, jak i rozwiązaniem węzłów łożyskowych.

Jako podstawowe kryteria wymienić można:

 • zastosowanie podwyższonych klas dokładności P6, P5, P4,
 • specjalna konstrukcja pierścieni łożysk i koszyków,
 • zastosowanie smarowania olejowego z chłodzeniem lub mgły olejowej.

W przypadkach, gdy zajdzie potrzeba przekroczenia granicznych szybkości obrotowych - niezależnie od podanych wskazówek - przy doborze łożysk należy skonsultować się z Pionem Technicznym.