Pomoc do programu

Obliczenia

Obliczenia można przeprowadzić tylko na łożyskach znajdujących się w koszyku. Aby dodać łożyska do koszyka należy przejść przez procedurę doboru.

rysunek prezentujący zrzut ekranowy - obliczenia

W obliczeniach można przeprowadzić następujące operacje:

Obliczanie trwałości

Aby obliczyć trwałość dla dobranych łożysk należy podać przynajmniej jedną składową obciążenia.

Można wpisać liczbę obrotów przy jakiej będzie pracowało łożysko. Zostanie wtedy obliczona także trwałość w godzinach pracy (Lh). Wartości współczynnika nadwyżek dynamicznych fd oraz przypadek obciążenia należy przyjąć zgodnie z warunkami pracy łożyska.

Następnie można wybrać według jakiej wielkości mają być posortowane wyniki oraz czy mają być prezentowane rosnąco czy malejąco.

Po ustaleniu opcji należy wcisnąć przycisk „Licz”. Zostaną przeprowadzone obliczenia oraz wyświetlone zostaną wyniki.

rysunek prezentujący zrzut ekranowy - wykonywanie obliczeń

W rubryce „Uwagi” zostaną wypisane ewentualne uwagi dotyczące obliczeń. Na przykład, że dla danego łożyska zadane obroty przekraczają obroty graniczne, lub dane łożysko nie może przenosić obciążeń poprzecznych (bądź wzdłużnych, zależnie od typu) a takie zostały zadane, itd.

Pokazanie na wykresie trwałości dla dobranych łożysk

Aby pokazać wykres należy postępować jak przy obliczaniu trwałości z tym, że: musi być zaznaczona opcja „Pokaż wykres” (domyślnie jest zaznaczona).

Dostępne są następujące opcje wykresu:

  • Pokaż wyniki na wykresie - pokazuje wyniki obliczeń na słupkach wykresu
  • Oczekiwana trwałość - pokazuje linię zadanej trwałości na wykresie
  • Typ wykresu - czy ma to być wykres trwałości L (w milionach obrotów), czy trwałości Lh (w godzinach pracy)

Należy zauważyć że jednostka trwałości przy opcji „Oczekiwana trwałość” dopasowuje się automatycznie do wykresu. I tak jeżeli na przykład wpisana zostanie oczekiwana trwałość 3000 i wybrany typ wykresu trwałość L to oczekiwana trwałość będzie wynosić 3000 mln. obrotów. W przypadku tej samej wartości trwałości ale typu wykresu Lh, trwałość oczekiwana będzie zaznaczona na wykresie jako 3000 godzin pracy łożyska.

rysunek prezentujący zrzut ekranowy - tworzenie wykresu

Podgląd szczegółów wybranego łożyska

Aby obejrzeć szczegóły dotyczące wybranego łożyska należy kliknąć odnośnik „szczegóły” przy łożysku którego szczegóły mają być wyświetlone.

rysunek prezentujący zrzut ekranowy -  podczas wybierania podglądu szczegółów łożyska

Zostaną wyświetlone szczegóły dotyczące wybranego łożyska. Aby powrócić do obliczeń należy kliknąć odnośnik „wróć”.

rysunek prezentujący zrzut ekranowy -  podgląd szczegółów łożyska