Pomoc: Parametry, cechy, wykazy

Użytkowanie łożysk. Warunki ogólne

Przechowywanie łożysk tocznych

Łożyska toczne są elementami podatnymi na korozję, a więc wymagającymi takich warunków opakowania i przechowywania, które zabezpieczałyby je przed wpływami atmosferycznymi. W związku z tym magazyn do przechowywania łożysk powinien mieć zapewnioną stałą temperaturę, bez większych wahań dobowych.

Również wydzielone pomieszczenie dla przechowywania łożysk tocznych w magazynach innych materiałów powinno odpowiadać tym samym warunkom. Szczególną uwagę należy zwrócić na odizolowanie pomieszczeń, w których są przechowywane środki działające agresywnie na stal, jak np. kwasy, sól, nawozy sztuczne itp. Temperatura w magazynie powinna być utrzymana w okresie rocznym w granicach od 10 do 25oC, przy czym wahania dobowe nie mogą być większe niż 3oC, wilgotność powietrza natomiast - w granicach poniżej 60% wilgotności względnej.

Magazynowanie łożysk bez bezpośredniego opakowania jest niedozwolone. Łożyska toczne powinny być zawsze zakonserwowane i szczelnie opakowane. Łożyska toczne bez opakowania lub z uszkodzonym opakowaniem oraz łożyska zanieczyszczone (kurz, piasek itp.) należy poddać konserwacji.

Okresowe przeglądy łożysk tocznych

Łożyska toczne składowane w magazynach głównych i podręcznych powinny być okresowo kontrolowane, czy nie mają nalotów korozji. Łożyska znajdujące się w oryginalnych fabrycznych opakowaniach należy przeglądać co 12 miesięcy, a łożyska przepakowane - co 6 miesięcy. Przy przeglądzie należy zachować czystość oraz wyeliminować dotykanie łożysk gołą ręką, co może być przyczyną powstawania korozji.

Mycie, konserwowanie i przechowywanie łożysk tocznych

Myciu i konserwacji podlegają łożyska i ich części, składowane w magazynach przez dłuższy okres w tych przypadkach, gdy opakowanie fabryczne uległo uszkodzeniu.

Do mycia, konserwowania i pakaowania łożysk należy stosować czystą naftę ługowaną, znaną pod nazwą "nafta Antykor", smar antykorozyjny, papier parafinowy oraz papier pakowy i taśmę papierową powleczoną klejem.

Warunki prawidłowej eksploatacji

Prawidłowo dobrane, zabudowane i eksploatowane łożysko powinno pracować płynnie, lekko, bez zahamowań, szumów i wyczuwalnych luzów. Jednak w miarę upływu czasu mogą pojawić się oznaki świadczące o zużywaniu się łożyska. Objawia się to zwykle wzrostem głośności pracy, utratą płynności obrotu, podwyższoną temperaturą lub zwiększonym luzem. Naturalnymi oznakami świadczącymi o upływie okresu trwałości łożyska są wyłuszczenia na bieżniach i częściach tocznych. Są one wynikiem zmęczenia materiału, które występuje po wykonaniu przez łożysko określonej liczby obrotów pod określonymi obciążeniami. Łożysko może utracić swoją przydatność do dalszej pracy także wskutek uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji. Przyczyną takiego zjawiska jest z reguły niewłaściwa obsługa, zły montaż, zanieczyszczenie łożyska, niewłaściwe smarowanie, korozja itp.

Eksploatowanie łożyska uszkodzonego jest niedozwolone, gdyż może ono spowodować uszkodzenie wałka i oprawy oraz innych podzespołów maszyny, czy urządzenia.